YMGYNGHORIAD

Ym mis Medi 2020, bydd Brymbo Developments Ltd yn cyflwyno cais cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 300 o anheddau (defnydd Dosbarth C3), darparu ysgol gynradd (2 ddosbarth mynediad), canolfan leol fach sy’n cynnwys hyd at 1,395 metr sgwâr o Ardal Fanwerthu Dosbarth A1, Bwyty/Tafarn Dosbarth A3, defnydd Dosbarth D1, seilwaith gwyrdd aml-swyddogaethol, yn cynnwys man agored anffurfiol, gwaith gwanhau dŵr wyneb, mynediad i gerbydau, llefydd parcio, gwaith peirianyddol, llwybrau troed cyhoeddus a thirweddu caled a meddal, gwasanaethau tanddaearol, a’r holl waith ategol a galluogi, gyda’r holl faterion wedi’u cadw’n ôl ac eithrio mynediad at dir yng Ngwaith Dur Brymbo gynt, Brymbo.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, dyma gais ffurfiol i aelodau’r gymuned ymateb i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio o dan Erthyglau 2C a 2D (fel y’u diwygiwyd gan erthygl 2G) o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012.

SUT GALLWCH CHI ROI SYLWADAU?

Mae dogfennau perthnasol y cais cynllunio ar gael ar y dudalen Dogfennau. Gallwch roi eich sylwadau drwy ddefnyddio’r ffurflen sylwadau ryngweithiol ar y dudalen adborth neu drwy anfon e-bost yn uniongyrchol at brymbopark@bartonwillmore.co.uk tan 17eg Medi 2020. brymbopark@bartonwillmore.co.uk until the 17th September 2020.

BETH NESAF?

Bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried yn ofalus a’u defnyddio i lywio'r cais cynllunio terfynol a gyflwynir yn ogystal â’r ‘Datganiad Ymgynghori Cyn Ymgeisio’. Bydd hyn yn ategu’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn flaenorol ym mis Medi 2018 a mis Mai 2019.